O projektu

Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompetencí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu a rozvíjejícího praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).

Doba realizace: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2019

Obsah projektu a jeho výstupy:

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit na výzkumném vzorku 90ti žáků 1. – 3. tříd základních škol vstupní kompetence v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (branná výchova). Dále vytvořit rešerši školních vzdělávacích plánů devíti vybraných škol a vytvořit rešerši zahraničních vzdělávacích přístupů k dané problematice. Tato vstupní data poskytnou základ k vytvoření metodického materiálu a vzdělávacích modulů, jež budou testovány při práci s cílovou skupinou. Po dobu 24 měsíců bude probíhat pilotáž metodického materiálu a vzdělávacích modulů v podobě tzv. projektových týdnů. Každý projektový týden bude mít vlastní téma (např. Základy zdravovědy a techniky poskytování první pomoci, Dopravní výchova, Informace o integrovaném záchranném systému apod.). Žákům budou témata zprostředkovávána v odpoledních hodinách, v rámci školní družiny. V průběhu pilotáže proběhne fáze aplikačního výzkumu zaměřená na práci s metodikou a ověření kompetencí žáků. Na konci projektu proběhne poslední fáze aplikačního výzkumu, prostřednictvím které vyhodnotíme účelnost a srozumitelnost metodiky a ověření kompetencí žáků. Vstupní a konečné kompetence žáků budou mezi sebou porovnány. Metodika bude dle výsledků upravena tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám žáků a splňovala kritéria na její snadné používání. Hlavním projektovým výstupem bude metodický materiál a vzdělávací program sestávající z deseti vzdělávacích modulů. Výstup by se poté měl stát součástí běžné výuky na základních školách.

Projekt podpoří minimálně 90 žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, jež navštěvují 1. – 3. třídu běžné základní školy. Lze předpokládat, že funkční gramotnost této cílové skupiny bude v průměru nižší než u žáků, kteří nepocházejí ze znevýhodněného prostředí. Proto bude výsledná metodika použitelná i pro žáky žijící v sociálně vyloučených lokalitách, v ústavní výchově či jiných, sociálně a ekonomicky znevýhodňujících podmínkách.

Tento projekt je spolufinancován z EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.